In legibus magis simplicitas quam difficultas placet. (I.2.23.7)

W prawie podoba się bardziej prostota niż zawiłość.
Nowe występki „lichwy” (art. 304 § 2 i 3 kodeksu karnego) | Webinar z cyklu #merytorycznyZPF
2021-05-31

Prawnokarna ochrona przed lichwą ma w polskim systemie prawa długie tradycje. To przestępstwo, w bardzo zbliżonym do obecnego kształcie, było też przewidziane w kodeksach karnych z 1932 i z 1969 r. Tradycyjnie odpowiedzialność karna „lichwiarza” wiązała się z „wyzyskaniem przymusowego położenia” kontrahenta.

Z końcem maja 2020 r. weszły w życie dwa nowe przepisy art. 304 k.k., które przewidują odpowiedzialność karną za żądanie zbyt wysokich kosztów – odsetkowych (§ 3) i pozaodsetkowych (§ 2) – za korzystanie z udzielonego świadczenia pieniężnego. Te przepisy obowiązują od roku. Istotnie różnią się od tradycyjnej lichwy (§ 1).

W ramach webinaru adw. dr hab. Magdalena Błaszczyk omówi istotę nowych występków „lichwy”, kładąc szczególny nacisk na przesłanki odpowiedzialności karnej ich sprawców. Przybliży też sposób i powody wprowadzenia do kodeksu karnego tych nowych typów przestępstw. Prowadząca odpowie na pytania 1) czy uzupełnienie art. 304 k.k. o nowe typy występków było konieczne i racjonalne; 2) jakie mogą być jego skutki dla podmiotów udzielających kredytów oraz dla konsumentów; 3) czy nowe występki „lichwy” stanowią proporcjonalną ingerencję państwa w swobodę działalności gospodarczej?

Link do rejestracji