In legibus magis simplicitas quam difficultas placet. (I.2.23.7)

W prawie podoba się bardziej prostota niż zawiłość.
W oczekiwaniu na fundacje rodzinne - nowe regulacje dla firm rodzinnych.
2021-03-18

W rozmowie podczas II Kongresu Firm Rodzinnych Forbes mec. Piotr Grabowski rozmawiał z redaktorem Jackiem Pochłopieniem na temat fundacji rodzinnej jako rozwiązania prawnego, które umożliwia:  

  • zapewnienie wielopokoleniowego zarządzania majątkiem rodzinnym;
  • ochronę majątku rodzinnego oraz efektywne zarządzenie tym majątkiem i realizację strategii dalszego jego rozwoju;
  • elastyczne ukształtowanie zasad procesu sukcesji, w tym swobodne oznaczenie kręgu następców oraz sposobu i warunków otrzymywania przez nich aktywów. 

Właściciele firm rodzinnych oraz majątków rodzinnych z niecierpliwością obserwują prace nad wprowadzeniem do polskiego porządku prawnego instytucji fundacji rodzinnej. Fundacja rodzinna stanowi bowiem odpowiedź na coraz większą potrzebę korzystania z rozwiązań, które zapewnią wielopokoleniowe zarządzanie majątkiem rodzinnym.  

Założycielem fundacji rodzinnej jest fundator, który nieodpłatnie przekazuje na rzecz fundacji składniki majątkowe wchodzące w skład majątku rodzinnego (akcje lub udziały w spółkach, nieruchomości, gotówkę, papiery wartościowe, dzieła sztuki itp.) i nie otrzymuje w zamian żadnego ekwiwalentu w postaci praw udziałowych. Fundator zyskuje natomiast określone uprawnienia w zakresie kształtowania zasad funkcjonowania fundacji rodzinnej, w szczególności określenia kręgu beneficjentów fundacji (co do zasady członków rodziny, choć niekoniecznie), którym przyznane zostają sprecyzowane prawa do dochodów osiąganych przez fundację oraz jej majątku. Od woli fundatora zależy kto i na jakich zasadach (w tym po spełnieniu jakich warunków) czerpać będzie korzyści z zysków i majątku fundacji rodzinnej. Fundator może przykładowo zdecydować, że beneficjent otrzyma określone środki lub majątek po osiągnięciu określonego wieku, zdobyciu określonego wykształcenia bądź uprawnień czy też spełnieniu innego warunku.

Fundator ma dużą swobodę w zakresie kształtowania kręgu beneficjentów i zasad ich partycypowania w majątku fundacji. Poprzez odpowiednie skonstruowanie statutu oraz innych dokumentów fundacji oraz wyposażenie organów fundacji w określone kompetencje, fundator może należycie zabezpieczyć wniesiony do fundacji majątek rodzinny i zapewnić, że będzie on zarządzany i pomnażany przez następne pokolenia rodziny.

Więcej na www.rodzinywbiznesie.pl