In legibus magis simplicitas quam difficultas placet. (I.2.23.7)

W prawie podoba się bardziej prostota niż zawiłość.
Antonina Karwasińska


Radca prawny
e-mail: antonina.karwasinska@gwlaw.pl
tel. +48 22 416 05 56

Certyfikowany Doradca w Alternatywnym Systemie Obrotu. Radca prawny, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Specjalizuje się w zakresie prawa rynku kapitałowego, usług płatniczych oraz prawa bankowego. Posiada  doświadczenie w  zakresie obsługi prawnej spółek publicznych, w szczególności spółek notowanych na NewConnect oraz bieżącej obsługi innych podmiotów rynku finansowego.  Prowadzi projekty związane z wdrażaniem nowych produktów bankowych, usług maklerskich, usług płatniczych oraz dostosowywaniem wewnętrznych regulacji podmiotów rynku finansowego do zmieniających się przepisów prawa polskiego i regulacji unijnych.   Reprezentuje   klientów  w  postępowaniach  przed  Komisją  Nadzoru  Finansowego  oraz  sądami  powszechnymi.  Z  ramienia Kancelarii, brała czynny udział w konferencjach uzgodnieniowych organizowanych przez Ministerstwo Finansów, w związku z implementacją do przepisów krajowych Dyrektywy PSD2. Jest absolwentką studiów magisterskich Francuskie i Europejskie Prawo Gospodarcze (LLM) prowadzonych przez  Uniwersytet  de  Poitiers  we  Francji.  Przygotowuje  rozprawę  doktorską z zakresu nadzoru bankowego na Uniwersytecie  Paris  1  Panthéon-Sorbonne  w  Paryżu  oraz  na  Wydziale  Prawa  i  Administracji  Uniwersytetu  Warszawskiego  (laureatka  stypendium  Rządu  Francuskiego).  Jej kompetencja i dociekliwość oraz dokładność w pracy i zgłębianie opracowywanego tematu, prowadzą do realnych rezultatów w osiąganiu sukcesów.

Radca prawny