In legibus magis simplicitas quam difficultas placet. (I.2.23.7)

W prawie podoba się bardziej prostota niż zawiłość.
Przedawnienie roszczeń w prawie cywilnym | r.pr. Luiza Kwaśnicka | artykuł w magazynie Rynek Zabawek
2020-08-20

'Nie należy zwlekać z dochodzeniem przysługującego nam roszczenia majątkowego. Może bowiem okazać się, że roszczenie uległo przedawnieniu i nie ma możliwości dochodzenia jego wykonania przez dłużnika. Wielokrotnie pomimo niezapłaconej faktury czy niewykonania zobowiązania przez klienta bądź kontrahenta, wierzyciel nie robi nic poza wzywaniem dłużnika do zapłaty lub wykonania zobowiązania, a czas mija - na korzyść dłużnika.

Upływ czasu, niewykonanie swojego obowiązku przez dłużnika, nierealizowanie swoich uprawnień przez wierzyciela może wywołać negatywne skutki prawne dla uprawnionego, w tym brak możliwości dochodzenia spełnienia świadczenia przez dłużnika, a więc utratę przysługującego wierzycielowi prawa. Należy pamiętać bowiem, że instytucja przedawnienia ma na celu ochronę dłużnika, a nie wierzyciela, a w związku z powyższym wierzyciel nie powinien pozostawać w stanie bezczynności zaspokojeniu przysługującego mu roszczenia.

Przedawnieniu z zakresu stosunków cywilnoprawnych, z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w ustawie, ulegają roszczenia majątkowe. Nie ulegają przedawnieniu np. roszczenia właściciela nieruchomości o wydanie mu nieruchomości, roszczenia o naruszenie dóbr osobistych...'

Cały artykuł do pobrania


PLIKI DO POBRANIA