In legibus magis simplicitas quam difficultas placet. (I.2.23.7)

W prawie podoba się bardziej prostota niż zawiłość.
Dematerializacja akcji

22 lutego 2021 r.

Z dniem 1 marca 2021 r. papierowe dokumenty akcji spółek akcyjnych oraz spółek komandytowo-akcyjnych utracą swą moc prawną (zachowają jedynie i to tylko do 1 marca 2026 r. moc dowodową w zakresie wykazania wobec spółki, że akcjonariuszowi przysługują prawa udziałowe). Papierowa forma dokumentu akcji zostanie zastąpiona przez wpis w rejestrze akcjonariuszy. Od tego momentu nie będzie już jak dotychczas księgi akcyjnej prowadzonej przez zarząd. Zastąpi ją właśnie rejestr akcjonariuszy prowadzony przez profesjonalny podmiot (np. dom maklerski). Rejestr akcjonariuszy będzie jawny dla spółki i każdego jej akcjonariusza.

 

Od 1 marca br. zasadniczo inaczej niż dotychczas będzie wyglądał obrót akcjami. Momentem decydującym o skutecznych przeniesieniu praw z akcji będzie chwila dokonania odpowiedniego wpisu w rejestrze akcjonariuszy prowadzony przez profesjonalny podmiot. Powstanie rejestru akcjonariuszy i skutki wpisu w tym rejestrze, a  także jeden (bez względu na rodzaj akcji – tzn. czy są to akcje imienne czy na okaziciela), nowy reżim obrotu akcjami wpłynie również istotnie na relacje między akcjonariuszami a spółką. Za akcjonariusza będzie uważany jedynie podmiot wpisany do rejestru akcjonariuszy (co przekłada się np. na dopuszczenie do udziału i głosowania na walnych zgromadzeniach, uprawnienia do wypłaty dywidendy, itd.)

 

Przypomnijmy, że przedmiotowe zmiany wynikają z nowelizacji KSH w zakresie obowiązkowej dematerializacji akcji, z kolei terminy w związku z sytuacją pandemiczną związaną z COVID zostały wydłużone przez tzw. tarcze antykryzysowe.

 

Z dniem 1 marca 2021 r.:

 • papierowe dokumenty akcji utracą moc (z wyjątkiem mocy dowodowej co do praw udziałowych – do 1 marca 2026 r.) zastąpi je wpis w rejestrze akcjonariuszy,
 • obowiązkowy rejestr akcjonariuszy prowadzony przez profesjonalny podmiot (np. dom maklerski) zastąpi księgę akcyjną,
 • zmiana reżimu obrotu wszystkimi akcjami decyduje wpis w rejestrze akcjonariuszy,
 • akcjonariuszem wobec spółki tylko podmiot wpisany do rejestru akcjonariusz 

 

 

Zespół kancelarii wspiera w przeprowadzeniu procesu dematerializacji w spółkach akcyjnych i komandytowo akcyjnych.

Nasze doradztwo w szczególności może zawierać:

 • nadzorowanie i wsparcie prawne procesu dematerializacji, pełna asysta prawna 
 • przygotowanie dokumentacji dot. dematerializacji, w tym przygotowanie projektów uchwał, rekomendacji dla Rady Nadzorczej, Walnego Zgromadzenia, 
 • przygotowanie projektu wezwania do złożenia dokumentów akcji wraz z regulaminem składania akcji, procedurą dla pracowników oraz przygotowaniem wniosków dla akcjonariuszy optymalizujących kwestie zw. z dematerializacją akcji 
 • przygotowanie statutu spółki zabezpieczając interesy spółki i akcjonariuszy
 • negocjacje umowy z podmiotem prowadzącym rejestr akcjonariuszy
 • wsparcie w wyborze podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy 
 • wsparcie w ramach przygotowania oraz złożenia wniosków do KRS 
 • stałe doradztwo prawne w obszarze sytuacji związanych z dematerializacją 

 


PLIKI DO POBRANIA

Obowiązkowa dematerializacja akcji