In legibus magis simplicitas quam difficultas placet. (I.2.23.7)

W prawie podoba się bardziej prostota niż zawiłość.
Zatory płatnicze w procesie budowlanym | eliminacja ryzyk prawnych | konferencja online | dr Rafał Trzeciakowski
2020-05-21


Proces realizacji inwestycji budowlanej jest niezwykle trudnym, kosztownym i obarczonym wieloma ryzykami przedsięwzięciem. Przedsiębiorcy realizujący inwestycję już przed jej rozpoczęciem powinni zabezpieczyć się na wszelkie ewentualności, w sposób możliwie jak najskuteczniejszy. Należy liczyć się z ewentualnym brakiem terminowych płatności ze strony kontrahenta, wzrostem cen materiałów budowlanych, czy odpowiedzialnością za szkody powstałe podczas realizacji inwestycji. Aktualnie problemem jest również upadłość lub restrukturyzacja firmy, z którą mamy podpisaną umowę. 

Podczas konferencji online organizowanej przez MMC Polska dr Rafał Trzeciakowski poruszy zagadnienia:

  • Eliminacji ryzyk, wpływu pandemii na zabezpieczenia
  • Należytej konstrukcji i zabezpieczeń umów o roboty budowlane
  • Kar umownych i skutecznego dochodzenia roszczeń
  • Możliwości ograniczeń zatorów płatniczych i utrzymania płynności finansowej w przedsiębiorstwie

Więcej informacji na temat wydarzenia na stronie